Pellach Uned 2

Helo pawb. Dyma'r gwaith cartref nesa. Achos dw i'n mynd i gael cyfweliad ar gyfer bod dysgwr y flwyddyn, a mae'r prif bwnc yw hynny.... dylwn i sgrifennu rhywbeth sy'n werth darllen!

Ysgrifennwch baragraff am sut dych chi wedi dysgu Cymraeg.

Cyn i mi ddechrau dysgu Cymraeg, ro'n i'n di-waith, ro'n i'n di-gariad a theimlo fel ro'n i'n di-bwrpas. Ro'n i newydd raddio o brifysgol yn Abertawe ar ôl cymryd blwyddyn mas i dod i arfer bod yn berson sy'n angen dialysis. Ar yr un pryd roedd diddordeb da fi mewn merch oedd yn siarad Cymraeg. Ro'n i'n llwyddiannus i ofyn iddi hi i dod i'r Eisteddfod Genedlaethol yn Abertawe gyda fi. Felly 'na oedd y tro cyntaf es i ar y maes yr eisteddfod. Yn erbyn hynny, roedd Glyn Wise ar Big Brother ac yn neud yn dda. Roedd hynny tipyn o ysbrydoliaeth hefyd i fod yn onest. Ro'n i'n mor grac pan clywais i fod problemau gyda Glyn ac Imogen yn siarad Cymraeg gyda'i gilydd a dyna un peth oedd yn neud i fi'n meddwl am yr iaith. Erbyn yr eisteddfod ro'n i'n benderfynol i ddechrau dysgu ond ro'n i'n deall pa mor bwysig yw hi i neud pethau fel hyn yn dda. Does dim pwynt mynd i ddosbarthiadau unwaith yr wythnos neu dim ond gwylio S4C pan mae rhywbeth gyda iselteitlau. Felly ro'n i'n barod i siopa o gwmpas i chwilio am gwrs dwys. Des i o hyd i'r pabell prifysgol Caerdydd a siaradais i â pherson oedd yn gweithio ynddo fe am y cwrs WLPAN. Nes i glywed am y cwrs hwn ond do'n i ddim yn gwybod ble i'w neud e. Dewisais i i neud y cwrs mwya dwys yn y prospectws felly ro'n i'n mynd i fynychu dosbarthiadau 5 noson yr wythnos am 9 mis.

Bolocs... dw i wedi sgrifennu llawer yn barod. Felly dof i nôl at hynny yn y dyfodol agos, achos mae'n 3yb nawr a fi'n moyn cwsg. Mae post hwn yw'r rhan cyntaf o gyfres o fy stori dysgu Cymraeg te. Nos da

Pellach Uned 1

Dw i'n benderfynol mynd dros y gwaith cartref o gyrsiau gorffennol achos pan o'n i'n neud y cwrs Pellach, wnes i ddim byd ohonyn nhw! Ti'n methu roi bai arno i achos ro'n i'n mynd i'r dosbarthiadau trwy'r dydd i gyd, bob dydd, am fis!

Os nad oes bywyd gyda chi a chi'n darllen fy mlog, plis plis plis sylwi a chywiro popeth!

Felly dyma'r atodiad gwaith cartref 1...


Ysgrifennwch baragraff amdanoch chi eich hun.


Owen dw i. Owen Richards ydy fy enw llawn. Dw i'n enedigol a dal yn byw ym Mhorthcawl ar lan y môr. Ces i fy ngeni ym 1984 felly dw i'n 23 erbyn hyn. Dw i wedi bod yn dysgu'r Gymraeg ers mis Media 2006 a wedi bod yn dysgu'n ddwys. Dw i'n trio ymarfer gyda fy nghariad hardd achos mae hi'n siarad Cymraeg yn rhugl ond mae'n anodd. Mae'n teimlo fel mae gormod ar ôl i ddysgu. Tu hwnt dysgu Cymraeg dw i'n hoffi tynnu lluniau o fandiau (ydy hon sut i ddweud "take pictues of"?) a sgrifennu tipyn fel golygydd. Basai'r sefyllfa delfrydol i fod yn ffotograffydd sy'n codi digon o arian saethu bandiau o ddydd i ddydd ond dyw bywyd mor syml a hynny yn anffodus. Hefyd, dw i'n aros am drawsblaniad aren achos ces i "renal failure" rhywbryd yn 2005 a dechreuais i ddeialeisi/dialysing. Mae rhaid dialyse pedair waith yr wythnos am tri awr neu fwy ar y tro felly dw i'n cymryd mwy na 14 awr yr wythnos mas o fy mywyd i gadw'n fyw. Mae'n anodd ond mae dysgu Cymraeg yn teimlo'n anos weithiau.

Tara

Eisteddfod Genedlathol 2007

Pabell Pinc

Es i i'r Gogledd am y tro cyntaf dydd Sadwrn diwethaf ond yr ail dro yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ond llynedd oedd pan ddechreuais i ddim dysgu Cymraeg. Ffeindiais i fas am y Cwrs Pellach yn y Prifysgol Caerydd ar y maes, yn y pabell Prifysgol Caerdydd! Felly, llynedd, y pethau ro'n i'n gallu dweud oedd "diolch", "sut mae", "ble mae ty bach" (ro'n i'n rhy nerfus i ddweud rhywbeth fel hyn). Eleni oedd cyfle i gymhari fy natblygu yng Gymraeg dros yr un flwyddyn dw i wedi bod yn dysgu.

Arwydd Eisteddfod

Roedd y prif rheswm i fynd achos ar ôl pasio'r arholiad sylfaen ym mis Mai ces i lythyr am gael tystysgrif yn y maes D o Glyn o Big Brother. Felly roedd fy rhieni'n eisiau dod hefyd i weld y seremoni. Dw i'n meddwl ro'n nhw'n falch iawn. Gofynnais i i'r pobol o'r Ariannin os mae'n nhw'n eisiau dod hefyd ond mae'n nhw'n mynd dydd Iau a Gwener oherwydd mae cyfarfod y cymdeithas Cymru/Ariannin yn digwydd. Er bod hwnna, mae Sibyl wedi wneud yr arholiad mynedfa yn Ariannin a cyn dod i Gyrmu trefnodd hi i dderbyn ei thystysgrif yn yr Eisteddfod hefyd. Felly aeth fy mam, tad, Sibyl a fi mewn car i'r Gogledd!


Fy Nhad

Sibyl Hughes
Fy Nhad iSibyl

Yn ystod y taith i'r Gogledd, gyrron ni drwy pentre ar ôl pentre a chwm ar ôl cwm. Roedd y golygfeydd yn hyfryd iawn, ro'n i'n teimlo fel ar pilgrimage trwy fy ngwald i'r 'Mecca Cymraeg' neu rhywbeth! Er bod hir oedd y taith, do'n ni ddim yn ddiflas o gwbwl.

Mwy i ddilyn...Cwrs Pellach

Yn y post 'ma bydda i'n defnyddio Cymraeg a Saesneg oherwydd pan rhaid i mi esbonio rhywbeth anodd, dw i eisiau dweud popeth yn glir...

Yn ystod y cwrs Pellach, ro'n i wedi blino bob nos ar ôl 9-5 o ddysgu dwys ffeindiais i siarad neu ysgrifennu yn Gymraeg anodd iawn. Dyna pam, ysgrifennais i ddim ers dechrau'r cwrs. Ond nawr, bydd rhaid i mi ymarfer pan dw i'n gallu, felly gobeithio bydda i'n sgrifennu mwy.

Teimlais i fel bob dydd - I had reached my "shit-point" (diolch Carol) cyn y prynhawn! Y "shit-point" yw pan chi ddim yn gallu dysgu mwy achos chi wedi ceisio dysgu gormod ar un pryd. Gwnes i'r cwrs Pellach ond dw i ddim yn teimlo fel dw i wedi datblygu cymaint.

I understand that with all sorts of disciplines that require learning that people go through peaks and troughs. If anything, I think I peaked quite early in my self confidence. After the WLPAN I felt that everything we had learnt had gone in with no problems at all. I felt confident enough to speak to people in Welsh even though it quite often felt very strange and awkward. This is all down to knowing people that are fluent and being in situations where I had to listen in Welsh. I witnessed someone else reach this point of self confidence in the Pellach.

Matt "Moron" Redd

He would remark on how he'd only been doing it for a year (like me) and that he now felt like he can talk to people in Welsh outside of class and he had no intention of hiding his self satisfaction (and rightly so, it's a tough thing learning Welsh!). I, on the other hand, felt like I'd been where he was months prior. We were at the same level of understand in Welsh I'd say, but my confidence had dipped during the Pellach. It was one of those situations where someone could chip in and say the old cliche half empty/half full glass line. So I decided not to let myself get frustrated, no matter how hard I was finding it. Learning a language is more than just absorbing words, phrases, rules and mutations. That's the first stage. In all honesty I doubt that ever stops happening, after all... who speaks English perfectly? I think the challenge comes from trying not to treat Welsh as the second language. Fluency, in my eyes, is the ability to think in that language as freely as your first language. It's then only the words you don't understand and the grammatical forms you haven't yet learnt that are stopping you.

Wel, dyma fy ffrindiau newydd sbon o'r cwrs...

Cwrs Pellach

Ar y diwedd y cwrs aethon ni mas i'r Pen & Wig yng Nghaerdydd i ddathlu pedair wythnos o waith galed. Canon ni caneuon fel 'Frans o wlad Awstria', 'Oes gafr eto?' a 'Mae hen wlad fy nhadau'. Yfon ni ormod o gwrw a seidr a bwyton ni lawer o sglodion. Ro'n ni'n agos iawn fel dosbarth Cymraeg ar ôl dim ond 4 wythnos.
Y Dysgwyr Gorau

Iechyd Da!

Wedi Meddwi

Mae dysgu Cymraeg yw profiad i gwrdd a phobol newydd a dysgu amdanyn nhw. Mae'n ysbrydoliaeth i gael tiwtoriaid sy'n teimlo'n angerddol am y hanes Cymru a'r iaith Chymraeg ac am siarad Cymraeg fel dysgwyr. Dyna'r peth sy'n wahanol rhwng ysgolion (wel... yr ysgol lle es i) a'r cyrsiau oedolion. Mae penderfyniad gyda phobol sy eisiau dysgu fel oedolion dw i'n credu. Dwedodd un tiwtor bod pobol sy'n dysgu Cymraeg yn ddwys HEROES neu WEIRDOS. Dw i'n meddwl bod hi'n gywir ond beth bynnag, mae pawb yn bobol arbennig!

Mae pobol o'r Ariannin yn wneud y cwrs nesa ar hyn o bryd, y cwrs Uwch. 8 WYTHNOS - 9 i 5!!!! Chwarae teg! Felly dw i'n gallu cwrdd a nhw, weithiau yn y Mochyn Du! A gobeithio, ym mis medi, pan wnaf i'r cwrs Uwch, bydd pobol o'r Pellach yna hefyd! Tan hynny, rhaid i mi ymarfer!!

O ie! Pellach!! Hwrei

Dw i eisiau dechrau'r blog hwn unwaith eto achos dw i wedi bod yn dysgu mwy o Gymraeg yn ddiweddar ac yn teimlo fel taswn i'n angen rhywle i defnyddio'r iaith. Roedd mwy nag un rhesymau pam stopiais i o flaen. Ro'n i'n gweithio llawer bob dydd yn Gymraeg a doedd dim digon o amser spar gyda fi i gadw rhywbeth fel hyn yn mynd. Nawr, ar ôl pasio'r arholiad sylfaen gyda gradd A ac yn dechrau y 'cwrs pellach', dw i'n teimlon mwy err... ( I had to look this one up ) GALLUOG.

Cafodd y cwrs pellach ei ddechrau ar y 2fed o Gorffenaf ac bydd yn gorffen ar y 27fed o'r un mis. Ond mae'n llawn amser, dwys iawn, o 9 y bore i 5 y prynhawn. Pedairwaith y cyflymder yr wlpan gwnes i. Felly, ar ôl bob dydd dw i fel taswn i'n boddi mewn Cymraeg, gormod o eiriau newydd, gormod o brawddegau yn fy mhen ac mae dal gwaith cartref i wneud bob nos! Ond mae'n hwyl iawn achos dw i eisiau hoffi dysgu yn gyflym erioed, yn yr wlpan teimlais i fel cael yr uned nesa trwy'r amser. Ar ôl y pedair wythnos, bydda i'n edrych ymlaen i wneud y cwrs uwch. Gallwn i wneud e'n sych ar ôl y pellach, pedair wythnos arall. Ond dw i'n angen amser i ....consolidate..... popeth o'r pellach yn gyntaf.

Ar y cwrs, mae pedwar o bobl o'r Ariannin! Cymraeg gyda acen Sbaeneg? Arbennig! Roeddwn nhw'n lwcus achos cawson nhw gefnogi o'r fath arian i ddod. Am y dyddiau cyntaf, ro'n i mewn err... awe of them. Pan mae pobl sy'n byw yng Nghymru can't be arsed ond mae pobl sy'n dod o'r Ariannin ac America yn rhoi eu gorau, dw i'n teimlo'n drist amdano. Felly dewisais i i dreulio amser gyda nhw i helpu nhw ac yn dysgu mwy. Mae un dyn sy ddim yn gallu siarad Saesneg o gwbl, felly yn y dosbarth does dim llawer o Saesneg. Yn yr wythnos cyntaf, does dim Saesneg o gwbl. Cafodd pob gair eu hesbonio yn Gymraeg! Roedd e'n ychydig anodd ond rili defynyddiol.

Ddoe, aethon ni i'r Bae Caerdydd gyda'r pobl o'r bob cwrs arall, wlpan, uwch, meistroli ac yn o blaen. Cawson ni daith swyddogol o gwmpas yr adeilad yn Gymraeg. Siaradodd y menyw yn gyflym iawn ond deallais i llawer achos ro'n i'n gallu llenwi y bylchau yn fy mhen. Mae'r adeilad yn arbennig iawn. Am y tro cyntaf, deallais i'r gerdd ar y blaen....

"Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen"

and

"In these stones horizons sing"

Reading it bi-lingually and left to right, top to bottom, it almost reads...

"Creating truth in these stones like glass horizons from the furnace of inspirational song"

Dw i'n disgwyl roedd hynny yn bwriadol.

Wel, gobeithio ysgrifenna i mwy achos dw i eisiau darllen dros popeth yn y dyfodol ac yn weld fy ngwelliant!

Amser Hir

Mae hi wedi bod amser hir ers ysgrifennais i yma. Dw i wedi bod yn brysur iawn yn y gwaith!

Yr wythnos diwetha, wnaethon ni fideo i hysbysu (advertise?) y rhaglen 'Codi Canu' ar S4C. Roedd y promo fel jyst ymarfer a fasai'r ddim y cwmni cynhyrchyr defnyddio fe. Roedd ein syniad yn symul (simple?) neu hawdd achos roedd dim ond budget fach da ni a dim ond un diwrnod i wneud y ffilmio. Roedd hi'n anodd iawn ond ardderchog experience(?) i ddysgu.

Dyma'r fideo....Ers wneud hyn dw i wedi dechrau hyforddi newydd gyda dwy pobol arall. Ioan a Rhianne. Mae Ioan yn siarad Cymraeg ond dydy Rhianne yn siarad e. Felly does dim llawer o ymarfer da fi ar hyn o bryd. Does dim ots, mae'n nhw'n pobol gret a dw i'n edrych ymlaen i'r dwy fis nesa gyda nhw.

Hwyl am nawr

Fy wythnos cyntaf

Waw, un wythnos wedi gorffen, llawer mwy yn dod. Wrth i mi ddweud, mae pawb yn siarad cymraeg, apart from / exlcuding un person arall. Felly mae wythnos nesa ydy yn saesneg. Mewn grŵpiau, rhaid i ni cynhyrchu (is that right?) ffilm fach am "The Chase" dydd llun. Roeddwn ni'n wedi blino felly deodd dim syniad da gyda ni, jyst rhedeg o gwmpas y Bae siwr o fod. Dw i wedi bod yn sal trwy'r wythnos a ro'n ni'n crap bob dydd. Gobeithio bydda i'n teimlo'n gwell dydd llun nesa.

Dw i ddim yn gwybod beth dw i eisiau'n wneud ar ôl y cwrs a placement. Dw i'n hoffi ffilm a teledu ond ydy i eisiau'n gweithio mewn cynhyrchu, golygu neu beth bynnag? Dim syniad da fi ar hyn o bryd.

Newyddion arall - dw i'n gweld mwy o S4C achos dw i'n deall digon i dilynu y rhaglenau nawr.